Missie

De Sint-Truidense Zwemclub draagt bij aan de vorming van zwemmers van alle leeftijden, op zowel een recreatief als een competitief niveau. Hierbij wordt een goede sporttechnische uitvoering hoog in het vaandel gedragen. Er wordt veel belang gehecht aan de toegankelijkheid van de club, een duidelijke communicatie naar leden en ouders, een gelijke behandeling van alle leden, oog voor de individuele talentontwikkeling en engagement voor de club.

Deze missie vormt de basis waarbinnen een team van leden, ouders, trainers en bestuursleden functioneren met als hoofddoel een betrokken en familiaal klimaat te scheppen waarin de zwemsport aangeboden wordt.

Visie

Om deze missie te kunnen verwezenlijken is er nood aan een duidelijke visie die alle aspecten van de missie omvat. De kernpunten van de missie dienen als leidraad voor een goed organisatorisch beleid van S.T.Z.C. maar dienen ook gerespecteerd te worden door bestuursleden, sympathisanten, trainers, lesgevers, leden en ouders om zo een optimale werking na te streven. De kernpunten van de missie zijn de volgende:

 1. Het uitbouwen en onderhouden van zowel een recreatieve als een competitieve werking

  S.T.Z.C. staat voor een club die enerzijds de recreatieve aspecten van zwemmen naar voor wil brengen en haar jonge leden plezier wil laten beleven aan de zwemsport. Anderzijds willen we ook individuele talenten opsporen en alle gemotiveerde zwemmers de mogelijkheid geven om op een competitief niveau het zwemmen te beleven.
  Op beide niveaus is het noodzakelijk dat het lid, bij deelname aan wedstrijden, het beste geeft van zichzelf en sportief omgaat met het gebeuren, ongeacht de uitslag van de wedstrijd.
 2. Een goede sporttechnische werking met het oog voor de individuele talentontwikkeling

  De sporttechnische kwaliteit en de uitbouw ervan berust op twee belangrijke pijlers. Eerst en vooral is er nood aan de opleiding van lesgevers. Er wordt gestreefd naar een maximaal aantal lesgevers die een erkend diploma behalen met als doel het geven van inhoudelijk technisch kwalitatieve lessen. Daarnaast wordt eveneens gestreefd naar eensgezindheid omtrent de aanpak en structuur van het lessenpakket en de trainingsopbouw.
  Anderzijds is er ook inzet en volharding noodzakelijk van de leden en hun ouders om stipt aanwezig te zijn bij de lessen en om een maximaal aantal lessen te volgen. Deze discipline is noodzakelijk zodat de talenten van ieder lid opgemerkt en maximaal uitgebouwd kunnen worden.
  Het behoud en het verder uitbouwen van een zwemaanbod voor zowel jonge zwemmers als masters wordt bijkomend opgenomen in de missie en visie om zo het plezier van zwemmen niet te limiteren in leeftijd.
 3. Een toegankelijke club met een duidelijke communicatie

  Wij achten het zeer belangrijk dat sporten toegankelijk moet zijn voor iedereen zonder onderscheid te maken in leeftijd, cultuur, herkomst of sociale klasse. Hierbij is het belangrijk ook alle groepen te bereiken door middel van een goede en duidelijke communicatie. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om vrijblijvend informatie te vragen en opmerkingen en suggesties te geven aan de club.
  De club stelt zich bijkomend ook open voor specifieke noden en individuele regelingen indien er problemen zijn waardoor iemand belet wordt om aan het zwemmen deel te nemen.
 4. Een familiaal klimaat waar engagement voor de club aan de basis ligt

  Engagement is een eigenschap waar elk lid, hun ouders, sympathisanten, de trainers en de bestuursleden doordrongen mee moeten zijn om een goede werking te verwezenlijken. Engagement komt voor op verschillende niveaus.
  Ten eerste spreken we op het niveau van het lid. Engagement van de leden gaat uit van inzet om trainingen bij te wonen en telkens het beste van zichzelf te geven tijdens de trainingen. Bij deelname aan wedstrijden is het noodzakelijk dat het lid volledig achter zijn deelname staat en in alle gevallen zijn best doet.
  Vervolgens is er ook een engagement van de ouders noodzakelijk om, binnen de werking van de club, ons te ondersteunen. Dit enerzijds bij het motiveren van de leden om lessen bij te wonen en om hun individuele talenten te ontplooien en anderzijds bij het vrijwillig helpen bij evenementen die de club organiseert.
  Tot slot is er nood aan een klimaat waarbij oud-leden ge├źngageerd blijven voor de club en zich vrijwillig inzetten om de verdere werking van de club mogelijk te maken. Dit gaande van lesgever tot trainer en bestuurslid.
  Het geheel van een engagement, vrijwilligheid en een nauwe betrokkenheid van alle partijen zorgt ervoor dat er een familiale sfeer heerst binnen de club.

Deze kernpunten bevatten elementen die op korte en lange termijn gerealiseerd kunnen worden maar een aantal aspecten dienen jaar na jaar opgevolgd te worden. Dit is noodzakelijk om de kernwaarden van de club door de jaren heen niet uit het oog te verliezen. Om dit te realiseren is er nood aan inzet, motivatie en engagement van leden, ouders, trainers en bestuursleden. Enkel dan is het mogelijk om ons met deze visie te onderscheiden van andere clubs