Huishoudelijk reglement

Artikel 1 : Dit reglement geldt voor alle leden van de Sint-Truidense Zwemclub v.z.w. Door hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord om alle bepalingen ervan na te leven, alsmede alle andere regels uitgevaardigd door de bevoegde overheden in het belang van de veiligheid, de hygiëne, de orde en rust.

Artikel 2 : Elk lid betaalt tijdig de door de raad van bestuur van de Sint-Truidense Zwemclub v.z.w. vastgestelde lidmaatschapbijdragen en vergoedingen en worden pas ingeschreven na betaling.

Artikel 3 : Elk lid is steeds op tijd (bij voorkeur 10 minuten op voorhand aanwezig) voor de trainingen en alle andere activiteiten van de zwemclub.

Artikel 4 : De leden verlaten na de trainingsuren het zwembad. Elk lid heeft toegang tot het zwemcomplex met zijn/haar lidkaart vanaf 10 minuten voor de aanvang van de training en tot maximaal 10 minuten na het beëindigen van de training. Elk lid is slechts verzekerd voor deze periode. Gebeurlijke ongevallen buiten deze tijdspanne kunnen niet meer ten laste van de zwemclub worden gelegd.

Artikel 5 : Elk lid dient bij het betreden van de kleedruimten aan de balie zijn lidkaart van de zwemclub af te geven of te tonen. Indien afgegeven wordt de lidkaart na de zwemactiviteit terug afgehaald aan de balie. De lidkaart kan enkel gebruikt worden om naar de training van de zwemclub te komen en niet om er privé mee te komen zwemmen. Het lid dat zijn kaart niet afgeeft of toont aan de balie, kan de toegang tot het zwembad en de trainingen geweigerd worden.

Artikel 6 : De leden kleden zich enkel om in de daartoe voorbehouden cabines. Er kan gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke vestiaires volgens de aanwijzingen van het baliepersoneel, de trainer of de bestuursleden van de club. Indien gebruik gemaakt wordt van de individuele cabines, mogen deze slechts door één persoon tegelijkertijd worden benut.

Artikel 7 : De leden dienen gekleed te zijn in welvoeglijke zwemkledij. Het is verboden de cabines of vestiaires te verlaten in onfatsoenlijke toestand of kledij.

Artikel 8 : De badmuts is verplicht. Deze badmuts(latex) kan bij ons gekocht worden met het logo van S.T.Z.C. erop. Als zwemkledij: Voor meisjes een badpak en voor de jongens een zwembroek.

Artikel 9 : In de vestiaire zijn er kleerkastjes waar u met een muntstuk van 2 euro uw kledij kan opbergen. De leden van de zwemclub laten waardevolle voorwerpen thuis en brengen ze niet mee naar de zwemclub. De zwemclub is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen.

Artikel 10 : Elk lid gaat, op eenvoudig verzoek van de trainer, over tot de aankoop van het voor het zwemmen en trainen in de club benodigde materiaal, meer bepaald een zwembrilletje, een pull-boy, peddels en zwemvliezen.

Artikel 11 : De leden gedragen zich correct en in overeenstemming met de algemeen heersende regels van wellevendheid. De club is gekant tegen elke vorm van rascisme, pesten, uitsluiting, druggebruik en dopinggebruik. De leden geven gevolg aan de onderrichtingen van trainers en bestuursleden van de zwemclub.

Artikel 12 : De leden houden de kleedkamers, de cabines, de douches, de baden, het water, kortom de volledige sport- en zwemaccommodatie netjes en laten geen afval achter.

Artikel 13 : Elk lid dient te waken over zijn eigen veiligheid. De zwemclub is in beginsel niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, beschadigingen of diefstallen, maar zij is wel verzekerd voor ongevallen en ieder accident dient onmiddellijk aan de trainer of een bestuurslid gemeld te worden.

Artikel 14 : De leden zullen ook alle bepalingen van het huishoudelijk reglement van het Sportcentrum Sint-Pieter te Sint-Truiden naleven. Hieronder hoort ook dat kinderen onder de 8 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene het zwembad mogen betreden.

Artikel 15 : De trainers en bestuursleden van de zwemclub kunnen ten allen tijde de leden schorsen of uitsluiten indien ernstige inbreuken worden gepleegd op onderhavig reglement. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk. De lidgelden worden niet terugbetaald.