Huishoudelijk reglement

Artikel 1 : Dit reglement geldt voor alle leden van de Sint-Truidense Zwemclub v.z.w. Door hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord om alle bepalingen ervan na te leven, alsmede alle andere regels uitgevaardigd door de bevoegde overheden in het belang van de veiligheid, de hygiëne, de orde en rust.

Artikel 2 : Elk lid betaalt tijdig de door de raad van bestuur van de Sint-Truidense Zwemclub v.z.w. vastgestelde lidmaatschapbijdragen en vergoedingen. Het lidmaatschap is pas effectief na betaling.

Artikel 3 : Elk lid is steeds 10 minuten vóór de start van de trainingen en van alle andere activiteiten van de zwemclub aanwezig. Verzamelpunt buiten onder het afdak.

Artikel 4 : De leden verlaten na de trainingsuren het zwembad. Elk lid heeft toegang tot het zwemcomplex vanaf 10 minuten voor de aanvang van zijn training en tot maximaal 10 minuten na het beëindigen van zijn training. Elk lid is slechts verzekerd voor deze periode. Gebeurlijke ongevallen buiten deze tijdspanne kunnen niet meer ten laste van de zwemclub worden gelegd.

Artikel 5 : De leden worden binnengelaten door een trainer of iemand van het bestuur. Na de training worden de leden ook terug naar buiten begeleid door een trainer of iemand van het bestuur.

Artikel 6 : De leden kleden zich enkel om in de daartoe voorbehouden cabines. Er wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke cabines volgens de aanwijzingen van het baliepersoneel, de trainer of de bestuursleden van de club. Indien gebruik gemaakt wordt van de individuele cabines, mogen deze slechts door één persoon tegelijkertijd worden benut.

Artikel 7 : De leden dienen gekleed te zijn in welvoeglijke zwemkledij. Het is verboden de cabines of vestiaires te verlaten in onfatsoenlijke toestand of kledij.

Artikel 8 : Ieder lid draagt tijdens het zwemmen een clubbadmuts (blauwe kleur met het logo van S.T.Z.C.). Deze badmutsen (latex) kunnen bij de club gekocht worden. Als zwemkledij worden de voor de zwemsport gangbare eendelige badpakken of zwembroek gedragen.

Artikel 9 : In de groepskleedkamers zijn er kleerkastjes waar men de kledij kan opbergen. De leden van de zwemclub laten waardevolle voorwerpen thuis en brengen ze niet mee naar de zwemclub. De zwemclub is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen. Tijdens de trainingen zijn de groepskleedkamers gesloten. Voor de individuele kleerkastjes is een muntstuk van 1 euro nodig.

Artikel 10 : Elk lid gaat, op eenvoudig verzoek van de trainer, over tot de aankoop van het voor het zwemmen en trainen in de club benodigde materiaal, meer bepaald een zwembrilletje, een pull-boy, peddels en zwemvliezen.

Artikel 11 : De leden gedragen zich correct en in overeenstemming met de algemeen heersende regels van wellevendheid. Hiervoor verwijst de club naar de gedragscode op de website. De club is gekant tegen elke vorm van racisme, pesten, uitsluiting, grensoverschrijdend gedrag, druggebruik en dopinggebruik. Hieromtrent verwijst de club naar het tuchtreglement van de Zwemfed op hun website. De leden geven gevolg aan de onderrichtingen van trainers en bestuursleden van de zwemclub.

Artikel 12 : De leden houden de kleedkamers, de cabines, de douches, de baden, het water, kortom de volledige sport- en zwemaccommodatie netjes en laten geen afval achter.

Artikel 13 : Elk lid dient te waken over zijn/haar eigen veiligheid. De zwemclub is in beginsel niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, beschadigingen of diefstallen, maar zij is wel verzekerd voor ongevallen en ieder accident dient onmiddellijk aan de trainer of een bestuurslid gemeld te worden.

Artikel 14 : De leden zullen ook alle bepalingen van het huishoudelijk reglement van het Sportcomplex Lago Sint-Truiden Bloesembad naleven. Dit reglement is beschikbaar op de website van het zwembad. Hieronder hoort ook dat kinderen onder de 10 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene het zwembad mogen betreden.

Artikel 15 : De trainers en bestuursleden van de zwemclub kunnen ten allen tijde de leden schorsen of uitsluiten indien ernstige inbreuken worden gepleegd op onderhavig reglement. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk. De lidgelden worden niet terugbetaald.


Dit reglement is van toepassing op iedere lid van de Sint-Truidense zwemclub VZW (de “club”) dat een licentienummer voor competitiezwemmers heeft bij de Vlaamse zwemfederatie. Hier verder genoemd “competitiezwemmer”.

Artikel 1 : Elke competitiezwemmer is het in eerste instantie aan zichzelf verplicht, de kansen die hem/haar binnen de club geboden worden maximaal te benutten en dus aan voldoende trainingen deel te nemen. Het streefdoel is aan gemiddeld 3/4 van de trainingen deelnemen (het aantal uren is individueel per zwemmer te bespreken). Afwijkingen hierop kunnen enkel verkregen worden na overleg met het trainerskorps en met instemming van het bestuur. Langdurige afwezigheden bij trainingen (meer dan een week, door bijvoorbeeld verlof) moeten vooraf aan de trainer gemeld worden.

Artikel 2 : Van elke competitiezwemmer wordt verwacht dat hij/zij ernstig met de zwemsport is begaan en er dus voortdurend naar streeft om tijdsverbeteringen te realiseren.

Artikel 3 : De competitiezwemmer dient minimum aan 6 wedstrijden op jaarbasis deel te nemen.

Artikel 4 : Competitiezwemmers die 3 opeenvolgende maanden niet voldoen aan de vereisten uit Artikel 1, wordt tijdelijk de deelname aan de wedstrijden ontzegd. Competitiezwemmers die 5 opeenvolgende maanden niet voldoen aan de vereisten uit Artikel 1, wordt definitief de deelname aan de wedstrijden ontzegd. Deze tijdelijke of definitieve schorsing wordt beslist door het trainerskorps en met instemming van het bestuur. Dit artikel is niet van toepassing indien de competitiezwemmer beschikt over een geldig doktersattest dat de afwezigheid verantwoordt.

Artikel 5 : Competitiezwemmers die op het einde van het seizoen niet de vooropgestelde eisen uit Artikel 1 of Artikel 3 hebben behaald, worden in het volgend seizoen niet meer toegelaten tot het competitiezwemmen.

Artikel 6 : Voor de algemene vorming van de competitiezwemmers wordt gevraagd dat zijn minstens een maal per jaar aan volgende wedstrijden zal deelnemen:

  • 9- en 10-jarigen: 400m vrije slag
  • 11- tot 18-jarigen: 400m vrije slag, 200m wisselslag, 200m vrije slag, 200m schoolslag en 200m rugslag
  • 19 jaar en ouder: vrije keuze

Artikel 7 : Wanneer de competitiezwemmer zich inschrijft dient hij/zij ook deel te nemen aan de wedstrijd. Indien hij/zij niet deelneemt zonder geldige reden (ziekte, overlijden, …) zullen de startgelden die de Sint-Truidense Zwemclub heeft betaald voor de inschrijving voor de wedstrijd worden verhaald op de afwezige zwemmer. In geval van ziekte wordt gevraagd een doktersattest voor te leggen.

Artikel 8 : Wanneer de trainer of begeleider van mening is dat de competitiezwemmer die zich aanmeldt voor de wedstrijd op dat ogenblik niet over de fysieke en/of mentale conditie beschikt die nodig is om veilig een dergelijke inspanning te leveren, dan zal hij de deelname aan de wedstrijd niet toestaan. De competitiezwemmer kan hier niet tegen ingaan.

Artikel 9 : Bij deelname aan wedstrijden zal iedere competitiezwemmer de beschikbare clubuitrusting dragen met name een T-shirt en een badmuts van de Sint-Truidense Zwemclub.

Artikel 10 : Het competitieseizoen loopt van september tot en met juli.

Artikel 11 : De competitiezwemmers die over een competitievergunning beschikken dienen om de 2 jaar een medische controle te ondergaan om te mogen deelnemen aan officiële competitiewedstrijden. Het attest dat hiervoor door een dokter dient te worden ingevuld zal hen ter beschikking worden gesteld. De competitiezwemmers zijn vrij in de keuze van dokter die deze controle uitvoert. Zij bezorgen het attest, om de 2 jaar, uiterlijk in de eerst week van oktober aan de trainer of iemand van het bestuur.